-Website: https://buildingai.elementsofai.com/?_ga=2.35721385.823444979.1616031135-987930280.1616031135

– Khóa học dành cho bất kỳ ai muốn cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng liên quan đến AI, bao gồm những người không phải là lập trình viên và những người lập trình bằng Python. Bằng cách tham gia khóa học, bạn sẽ hiểu thêm điều gì làm cho các phương pháp AI khác nhau trở nên khả thi và có thể được áp dụng ở đâu và như thế nào trong cuộc sống thực.