Trang chủ Courses

Courses

1

Xây dựng AI (Building AI) – Elements of AI

-Website: https://buildingai.elementsofai.com/?_ga=2.35721385.823444979.1616031135-987930280.1616031135 - Khóa học dành cho bất kỳ ai muốn cải thiện vốn từ vựng và kỹ...
1

Khóa học giới thiệu về AI (Introduction to AI) – Coursera

- Website: https://course.elementsofai.com/ - Các khái niệm về AI - Các vấn đề cần giải quyết...
1

Nền tảng cơ bản về học máy (Foundation of Machine Learning)...

- Thời hạn: 6 tuần - Website: https://ml.vietai.org/ - Khóa học dành cho tất cả...
1

Chương trình Bootcamp 10 tuần – VietAI

- Thời hạn: 10 tuần - Website: https://vietai.org/our-program/ a. Nội dung khóa học
1

Khóa học AI Specialist Visual Understanding

a. Nội dung khóa học - Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Visual Understanding...
1

Khóa học AI Specialist Language Understanding

a. Nội dung khóa học Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding (tác...
1

Khóa học AI Specialist Decision Making

a. Nội dung khóa học Phương pháp, mô hình, thuật toán Machine Learning, Planning & Reasoning đỉnh cao cho...
1

Khóa học AI Practitioner

a. Nội dung khóa học - Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành...
1

Khóa học AI Full-Stack Engineer

a. Nội dung khóa học Khung thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự...
Machine Learning Banner, Artificial Intelligence

Machine Learning

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/learn/machine-learning?