Địa chỉ: Trung tâm Thanh niên Châu Âu – 30 rue Pierre de Coubertin-67000 Strasbourg – Pháp

Ngày: Strasbourg, 4 – 6 tháng 12 năm 2019

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được định nghĩa là một tập hợp các khoa học, lý thuyết và kỹ thuật có mục đích tái tạo bằng một cỗ máy khả năng nhận thức của con người. Chẳng hạn, mục tiêu phát triển hiện tại là có thể giao phó một cỗ máy với các nhiệm vụ phức tạp trước đây được giao cho con người.

AI dự kiến sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong cách các chính phủ và các tổ chức công cộng hoạt động, và cách thức mà các công dân tương tác và tham gia vào các quá trình dân chủ. Hy vọng đặt vào AI đi kèm với một số nỗi sợ hãi và lo ngại cao tương tự, chủ yếu liên quan đến các vấn đề đạo đức, bao gồm quyền con người và độ tin cậy (hoặc bảo mật) của các công nghệ.

Do tác động hiện tại và tương lai của nó đối với đời sống xã hội và tổ chức hoặc bởi sự phụ thuộc vào những người trẻ tuổi để phát triển và tinh chỉnh các công nghệ AI, AI có liên quan rất chặt chẽ với những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, có khá ít nghiên cứu và thông tin về cách AI sẽ tác động đến những người trẻ tuổi khi các công dân trẻ chuyển sang tự chủ về hạnh phúc của họ, khả năng tham gia và định hình xã hội và tiếp cận các quyền của họ, bao gồm các quyền xã hội.

Chính trong bối cảnh đó, Bộ Thanh niên của Hội đồng Châu Âu đang tổ chức hội thảo về Trí tuệ nhân tạo và Tác động của nó đối với Thanh niên, để tìm hiểu các vấn đề, vai trò và đóng góp có thể có của ngành thanh niên để đảm bảo AI được sử dụng có trách nhiệm trong dân chủ xã hội và những người trẻ tuổi có tiếng nói về các vấn đề liên quan đến hiện tại và tương lai của họ.

Nguồn: https://www.coe.int/en/web/youth/artificial-intelligence