– Website: https://course.elementsofai.com/

– Các khái niệm về AI

– Các vấn đề cần giải quyết bằng AI

– AI trong thế giới thực

– Học máy (Machine learning)

– Mạng thần kinh (Neural Networks)

– Ứng dụng AI