a. Nội dung khóa học

Phương pháp, mô hình, thuật toán Machine Learning, Planning & Reasoning đỉnh cao cho Decision Making trong cả lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật

Các mô hình và giải thuật cho Decision Making: Random Forest, Boosting/Stacking/Bagging, Multi-armed Bandits, SARSA & Q-learning, DQN, AlphaZero, Causal Reasoning, Recommender System

Kỹ thuật Deep Learning: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE), meta/transfer/few-shot learning, evolutionary search, BayesOpt, DeepRL,…

Các chủ đề của Decision Making: Định hướng chiến dịch marketing, phân khúc khách hàng, đánh giá nhân viên, đánh giá rủi ro, hệ thống khuyến nghị, dự báo tài chính, hoạch định, gamming,…

Từng bước xây dựng mô hình Deep Learning và các ứng dụng AI

– Hình thức học: Tập trung

– Thời hạn: 16 tuần

– Website: https://vtc.edu.vn/course/decision-making/

b. Kết quả sau khóa học

– Hiểu cách thức xây phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong DL cho Decision Making

– Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: Hình ảnh, video, audio, text, web traffic, tín hiệu

– Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng các mô hình và thuật toán cho Decision Making

– Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình ML tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile, Edge devices)

– Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực; Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML