a. Nội dung khóa học

– Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành AI thông dụng.

– Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận Machine Learning độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng.

– Math/Computer/Programming/Data.

– Mô hình Machine Learning và Deep Learning.

– Visual & Language Understanding, Decision Making với mô hình Deep Learning huấn luyện sẵn.

– Từng bước xây dựng ứng dụng AI.

– Hình thức học: Tập trung

– Thời hạn: 8 tuần

– Website: https://vtc.edu.vn/course/ai-practitioner/

b. Kết quả sau khóa học

– Hiểu tổng quan về AI/ML.

– Sử dụng Toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/ML

– Am hiểu các mô hình ML/DL.

– Tổng hợp các thuật toán ML/DL thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA.

– Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình DL huấn luyện sẵn.