a. Nội dung khóa học

Khung thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự án AI

Thách thức và thực hành tốt để hoạch định, thiết lập và triển khai thành công các dự án Machine Learning/Deep Learning

Thực hành sử dụng các khối quan trọng Deep Learning: CNNs; RNNs & sequence models; embeddings; GANs, VAEs & generative models; deep RL; attention & memory mechanisms; neural-symbolic integration with reasoning, planning, and search mechanisms.

Dự án thực tế để xây dựng và triển khai hệ thống AI tích hợp và hiện đại nhất

– Hình thức học: Tập trung

– Thời hạn: 12 tuần

– Website: https://vtc.edu.vn/course/ai-full-stack-engineer/

b. Kết quả sau khóa học

– Xây dựng các vấn đề và ước lượng một dự án AI hoàn chỉnh

– Tìm, làm sạch, dán nhãn và tăng cường dữ liệu

– Chọn đúng các khung kiến trúc hạ tầng máy tính

– Huấn luyện song song nhiều mô hình để chọn được kiến trúc mô hình đúng

– Triển khai các mô hình quy mô lớn: REST API/Docker container/Amazon Lambda,… – Phát triển và triển khai những hệ thống AI tích hợp hiện đại.