Courses

Artificial Intelligence A-Z™: Learn How To Build An AI

Nhà cung cấp: Udemy Link: https://www.udemy.com/course/artificial-intelligence-az/

Artificial Intelligence for Business

Nhà cung cấp: Udemy Link: https://www.udemy.com/course/ai-for-business/

AI For Everyone

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/learn/ai-for-everyone?ranMID=40328&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-S._pe8cqrYfzCfFAVnj8uw&siteID=vedj0cWlu2Y-S._pe8cqrYfzCfFAVnj8uw&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=vedj0cWlu2Y

Applied Data Science Specialization

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/specializations/applied-data-science

Introduction to Data Science Specialization

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/specializations/introduction-data-science

IBM AI Engineering Professional Certificate

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/professional-certificates/ai-engineer

KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – HỌC MÁY CƠ BẢN...

Nhà cung cấp: AI Academy Vietnam Link: https://lms.aiacademy.vn/basicml/

Deep Learning Specialization

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/specializations/deep-learning

IBM Data Science Professional Certificate

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-data-science

A.I đang là xu hướng khởi nghiệp tại Việt Nam

Công nghệ nhận dạng giọng nói, trí tuệ nhân tạo (A.I), blookchain, dữ liệu lớn (Big data)… trở thành những xu hướng...