Courses

1

Khóa học AI Specialist Visual Understanding

a. Nội dung khóa học - Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Visual Understanding...
1

Khóa học AI Specialist Language Understanding

a. Nội dung khóa học Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning đỉnh cao cho Language Understanding (tác...
1

Khóa học AI Specialist Decision Making

a. Nội dung khóa học Phương pháp, mô hình, thuật toán Machine Learning, Planning & Reasoning đỉnh cao cho...
1

Khóa học AI Practitioner

a. Nội dung khóa học - Giới thiệu về AI/Machine Learning, các phương pháp máy học và thực hành...
1

Khóa học AI Full-Stack Engineer

a. Nội dung khóa học Khung thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự...
Machine Learning Banner, Artificial Intelligence

Machine Learning

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/learn/machine-learning?
Head Profile With Gears

Introduction to Artificial Intelligence (AI)

Nhà cung cấp: edx Link: https://www.edx.org/course/introduction-to-artificial-intelligence-ai-2
Cloud Upload Icon Line Connection Of Circuit Board

Introduction to Big Data

Nhà cung cấp: edx Link: https://www.edx.org/course/introduction-to-big-data-2
Basic Rgb

Artificial Intelligence Graduate Certificate

Nhà cung cấp: Stanford Link: https://online.stanford.edu/programs/artificial-intelligence-graduate-certificate Graduate Certificate
Basic Rgb

Introduction to Artificial Intelligence (AI)

Nhà cung cấp: Coursera Link: https://www.coursera.org/learn/introduction-to-ai?ranMID=40328&ranEAID=vedj0cWlu2Y&ranSiteID=vedj0cWlu2Y-JNy4sr2Wi6FPN9.Z0HOX8w&siteID=vedj0cWlu2Y-JNy4sr2Wi6FPN9.Z0HOX8w&utm_content=10&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=vedj0cWlu2Y